Pokemon Level calculator


Pokemon Level

แถบสีน้ำตาล คือ เลเวลโปเกม่อนที่เป็นไปได้ ถ้าเจอหลายค่า ก็ให้เลือกค่า level ที่อยู่ตรงกลางในการใช้เป็นค่าเฉลี่ยแทน เช่น เลเวล 30.0 , 30.5, 31.0, 31.5 ก็ให้เลือก 30.5 หรือ 31.0 ก็ได้

Level Stardust Candy Min CP Max CP